Privatlivspolitik for patienter

Behandling af oplysninger.

I forbindelse med Erik Løntoft´s undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Plastikkirurgisk Klinik en række personoplysninger om dig.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Plastikkirurgisk Klinik behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger:

Plastikkirurgisk Klinik indsamler og behandler følgende typer personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig).
Almindelige kategorier af personoplysninger :
Navn, adresse, evt. e-mail , telefon nr. personnummer, familierelationer, sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger ”)

Helbredsoplysninger, (f.eks. journal oplysninger, prøvesvar, tests, foto, røntgenbilleder, scanningsvar mv.), seksuelle forhold, race, eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.

Formål

Plastikkirurgisk Klinik behandler dine personoplysninger til følgende formål:
Erik Løntofts undersøgelse, diagnostik og behandling af dig.

Udarbejdelse af lægeerklæringer

Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.

Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse, eller sygehuslaboratorier.

Medicin ordinationer, herunder udstedelse af recepter.

Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser. Det kunne eksempelvis være cancerregistret

Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier.

Afregningsformål med Regionen.

Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU`s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.

 • Dokumentationspligt
 • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen.
 • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning overbelastningsangreb (denial-of –service-angreb) og beskadigelse af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer.
 • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder.
 • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
 • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder.
 • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter
 • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

 

Frivillighed.

Når Erik Løntoft indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt.

Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til klinikken/ Erik Løntoft. Konsekvensen af ikke at give Erik Løntoft personoplysninger vil være, at jeg/ vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

Kilder

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse, henvisende læge eller ved opslag i elektroniske journalsystemer.  Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik

Videregivelse af personoplysninger.

I det omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til det aktuelle behandlingsforløb.
 • Der videregives oplysninger til andre myndigheder, kliniske kvalitetsdatabaser, Det danske Vaccinationsregister, Styrelsen for Patientsikkerhed, Det Fælles Medicinkort, Politiet, Sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang der foreligger en pligt til det ifølge gældende lovgivning.
 • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (egen – acces)
 • Ved henvisning af patienter videregives prøverne fra sygehuslaboratorierne
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.
 • Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og lægemiddelstyrelsen via receptserveren.
 • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.
 • Ved videregivelse af epikriser videregives oplysninger til den henvisende læge og i visse tilfælde henvisende sygehus
 • I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskabet.

 

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger.

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

Til brug for de almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d) mens de følsomme personoplysninger indsamles og behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningen artikel 9(2) (c)og (h).

Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationsloven kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt paragraf 5-10, samt sundhedsloven kap. 9

Helbredsoplysninger til brug for videre behandling ved henvisning af patienter videregives efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp paragraf 20-23 samt sundhedsloven.

Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier sker efter reglerne i Sundhedsstyrelsens vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser i medfør at autorisationsloven.

Oplysninger til brug for afregning for patiensbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst for speciallægehjælp paragraf 49 og sundhedsloven

Medicinordinationer på recept sendes via IT –tjenesten receptserveren efter reglerne i sundhedsloven kap. 42 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særlig kap. 3.

Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens paragraf 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af konkret samtykke fra dig som patient

Epikriser, som er et kort sammendrag af patientens sygehistorie og behandlingsforløb sendes til henvisende læge og i nogle tilfælde til henvisende sygehus efter reglerne i sundhedslovens kap. 9

Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens paragraf 43.

Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende, afdødes alment praktiserende læge og den læge, der havde afdøde i behandling efter reglerne i sundhedslovens paragraf 45.

Tilbagekaldelse af samtykke.

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket.  Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere.

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra Erik Løntoft. Mine databehandlere er p.t.

Datagruppen Multimed

Opbevaringsperiode.
Erik Løntoft opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de ovenfor

angivne formål.  Erik Løntoft har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen pligt til at opbevare

disse i min. 10 år efter seneste  tilførsel til journal.  Der kan opstå tilfælde hvor Erik Løntoft er nødsaget

til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med klagesag eller                erstatningssag , hvor oplysningerne i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er afsluttet.

Dine rettigheder.

Du har- med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret , individuel beslutningstagning (”profilering”)

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt.

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte:

Plastikkirurgisk Klinik
v. Erik Løntoft.
Filosofgangen 25, st
5000 Odense C
Tlf. 66136214, kl. 9-12